Bases reguladores dels projectes d'"Última milla" del Ministerio de Indústria, Comercio y Turismo

 • Data : 05 de gener 2024
 • Temps : 15 min.
Bases reguladores dels projectes d'"Última milla" del Ministerio de Indústria, Comercio y Turismo

L’objectiu d’aquesta convocatòria és finançar projectes singulars i transformadors que cobreixin processos i productes fàcilment escalables i reproduïbles amb una clara orientació a l’usuari final i que continguin, entre d’altres, millores en la digitalització i intel·ligència aplicades a la gestió, promoció, valorització i difusió per a les destinacions i el sector turístic.

💁🏻‍♀️ Beneficiaris
👉🏼 Les empreses del sector turístic, sempre que estiguin vàlidament constituïdes, tinguin personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya.
👉🏼 Associacions sense ànim de lucre, federacions i confederacions del sector turístic que estiguin donades d’alta al registre corresponent
👉🏼 Empreses l’activitat de les quals els permeti constituir-se en socis tecnològics i amb experiència demostrable en l’àmbit turístic

🫱🏻‍🫲🏼 Actuacions subvencionables

Línia 1️⃣:
Projectes de desenvolupament tecnològic innovadors que incorporin tecnologies emergents o un nou desenvolupament amb risc tecnològic mitjà/baix en l’àmbit de l’internet de les coses, 5G, big data, ciberseguretat o aplicacions mòbils, entre d’altres.

🔁 Agrupacions d’un mínim de 5 empreses.

🤷🏻‍♂️ Promoure la digitalització de les empreses que formin part de l’agrupació en els àmbits de la relació amb els clients, la gestió dels seus beneficis, el posicionament de marca o el desenvolupament d’espais de dades per a ús en el sector turístic.

💶 El pressupost dels projectes serà com a màxim de 3.000.000 d’euros i d’un mínim de 300.000 euros.

🗓️ Execució en un màxim de 12 mesos i hauran de finalitzar, com a molt tard, el 31 de març de 2025.


Línia 2️⃣:
Projectes d’implementació i adopció de noves tecnologies que incorporin tecnologies testades prèviament en el mercat amb risc tecnològic baix en l’àmbit de l’internet de les coses, 5G, big data, ciberseguretat o aplicacions mòbils, entre d’altres.

🔁 Agrupacions de com a mínim 3 empreses diferents.

🤷🏻‍♂️ Promoure la digitalització de les empreses que formin part de l’agrupació en els àmbits de la relació amb els clients, la gestió dels seus beneficis, el posicionament de marca o el desenvolupament d’espais de dades per a ús en el sector turístic.

💶 El pressupost dels projectes serà com a màxim de 750.000 euros i d’un mínim de 200.000 euros.

🗓️ Execució en un màxim de 12 mesos i hauran de finalitzar, com a molt tard, el 31 de març de 2025.


Línia 3️⃣:
Projectes d'implementació i adopció per part de pimes de tecnologies testades prèviament al mercat amb risc tecnològic baix o de processos de digitalització de la seva activitat.

🔁 1 PIME.🤷🏻‍♂️ Tecnologies relacionades amb la sensorització, la demanda turística (business intelligence, big data, apps...) la sostenibilitat (gestió intel·ligent de l’enllumenat, reg, mobilitat sostenible, residus i eficiència energètica...), la gestió (plataformes de gestió intel·ligent o sistemes d’interconnexió) i el desenvolupament d’espais de dades per a ús en el sector turístic.

💶 El pressupost dels projectes serà com a màxim de 300.000 euros i d’un mínim de 20.000 euros

🗓️ Execució en un màxim de 9 mesos i hauran de finalitzar, com a molt tard, el 31 de març de 2025.

🚨 Els ajuts d’aquesta Línia tenen la consideració d’ajuts de minimis.


🫰🏼 Despeses subvencionables
Línia 1️⃣ i Línia 2️⃣:

 • Despeses del personal directament relacionat amb el projecte.
 • Costos d’instrumental, material, edificis i terrenys.
 • Despeses de recerca contractual, coneixements i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes.
 • Costos generals i altres costos d’explotació addicionals, incloses les despeses de material, subministraments i productes similars.

Línia 3️⃣:

 • Despeses del personal directament relacionat amb el projecte.
 • Despeses d’assistències externes, com per exemple anàlisis, elaboració de protocols o informes previs.
 • Costos de compra, leasing, renting i adquisició de qualsevol actiu material i immaterial, inclosa l’adquisició d’equips, sensors, software, aplicacions informàtiques, equipaments tecnològics, etc.
 • Despeses de material fungible.
 • Costos generals directament vinculats a l’objecte de l’ajut. Aquests costos podran representar fins a un 5% de les despeses de personal justificades.
 • Altres costos relacionats amb el projecte i necessaris per al seu desenvolupament que no es puguin imputar a cap dels conceptes anteriors.

Les despeses i activitats del projecte s’han d’iniciar amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud d’ajut.

💶 Quantia
Línia 1️⃣ i Línia 2️⃣:
PIMES ➡️ 50% del pressupost subvencionable
Grans empreses ➡️ 15%
Associacions sense ànim de lucre, Federacions i Confederacions ➡️ 70%

Línia 3️⃣:
Fins al 100% del pressupost subvencionable del projecte (sempre condicionat al compliment dels límits establerts al reglament d’ajuts de minimis).


🗓️ Termini de presentació
Dos mesos a partir del dia següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria (PENDENT DE PUBLICACIÓ). 

 
 Des del Tech Tourism Cluster en farem un seguiment exhaustiu amb SEGITTUR per tal d'aportar informació precisa sobre les bases de la convocatòria i l'execució de projectes conjunts entre els nostres membres.

A més a més, estem treballant per a la organització d'una sessió infromativa conjuntament amb ACCIÓ, amb l'objectiu d'explicar de primera mà totes les condicions establertes en les bases reguladores i resoldre els vostres dubtes.

Subscriu-te per estar al dia

Subscriu-te aquí per estar al dia de totes les novetats